پایه دوربین ۱ – استند دوربین یا دزدگیر دوربین

♦  دارای آلارم به محض جداکردن دوربین از پایه
♦  دارای آلارم به محض جداکردن پایه دوربین از سطح چسبانده شده
♦  شارژ همزمان دوربین

پایه-دوربین-1