خصوصیات گیت امرسک:

سیستم RF فرکانس 3.25MHz, 4.75MHz,8.2MHz,1.95MHz
• قابلیت اضافه نمودن People Counter روی سیستم (شمارنده نفر)
• فاصله حساسیت تک آنتن با لیبل 90cm و با تگ 110cm در شرایط ایده آل
• فاصله حساسیت جفت آنتن با لیبل 130cm و با تگ 150cm در شرایط ایده آل
• این تگ ساخت کشور چک می باشد

(Easy Det)  Amersec   جفت آنتن

ارتفاع ۱۶۰cm
عرض ۳۹cm
قطر پایه ۱۰cm
وزن ۱۷kg

تک آنتن و جفت آنتن American Security

ارتفاع ۱۶۰cm
عرض ۳۷cm
قطر پایه ۵cm
تک آنتن و جفت آنتن American Security
ارتفاع ۱۶۰cm
عرض ۳۶cm
قطر پایه ۱۰cm
وزن ۱۵kg