جفت آنتن پلکسی:


• سیستم RF فرکانس 3.25MHz, 4.75MHz,8.2MHz
• فاصله حساسیت جفت آنتن مابین دو گیت با 160cm در شرایط ایده آل
• فاصله حساسیت جفت آنتن با لیبل 120cm در شرایط ایده آل

ارتفاع 159cm
عرض 37cm
قطر پایه 8cm
وزن 8kg