جفت آنتن Twilight:

• سیستم RF فرکانس 8.2MHz
• فاصله حساسیت جفت آنتن مابین دو گیت با تگ 180cm در شرایط ایده آل
• فاصله حساسیت جفت آنتن با لیبل 120cm در شرایط ایده آل

ارتفاع157cm
عرض36cm
قطر پایه7cm
وزن5.5kg