جفت آنتن Twilight:

• سیستم RF فرکانس 8.2MHz
• فاصله حساسیت جفت آنتن مابین دو گیت با تگ 180cm در شرایط ایده آل
• فاصله حساسیت جفت آنتن با لیبل 120cm در شرایط ایده آل

ارتفاع 157cm
عرض 36cm
قطر پایه 7cm
وزن 5.5kg