دزدگیر موبایل

♦  دارای آلارم به محض جداشدن از گوشی
♦  دارای آلارم به محض جداشدن از سطح چسبانده شده
♦  دارای آلارم به محض بریدن سیم آن
♦  ریموت مخصوص برای خاموش کردن آلارم
♦  دارای پایه پلکسی مخصوص و زیبا

دزدگیر موبایل