پروژه گیت فروشگاهی فروشگاه پیاتزا ایتالیا

پروژه گیت فروشگاهی فروشگاه پیاتزا ایتالیا

پروژه گیت فروشگاهی فروشگاه پیاتزا

انجام پروژه گیت فروشگاهی فروشگاه پیاتزا ایتالیا واقع در سیتی سنتر اصفهان توسط گروه مهندسی پارسونیک