گیت فروشگاهی اکریلیک

• فاصله جوابدهی جفت آنتن 240cm بین دو گیت

• فاصله جوابدهی تک آنتن 100cm از هر طرف

• بدون نقطه کور و هشدار اضافی

• گیت فروشگاهی اکریلیک (Acrilyc) با قابلیت نصب شمارنده نفر و کشف آهنربا