خنثی کننده EM

• قابلیت خنثی و احیا کردن لیبل توسط کلید
• مصرف برق پایین
• ارتفاع خنثی کردن لیبل از 10cm