گیت فروشگاهی نداپ Nedap | FL45

  • سیستم RF با فرکانس 8.2Mhz
  • فاصله حساسیت تک آنتن FL45 از هر طرف با لیبل 115cm وبا تگ 130cm در شرایط ایده آل
  • فاصله حساسیت جفت آنتن FL45 از هر طرف با لیبل 170cm وبا تگ 190cm در شرایط ایده آل
  • محصول برند نداپ هلند