گیت فروشگاهی نداپ Nedap | PG39

  • سیستم RF با فرکانس 8.2Mhz
  • فاصله حساسیت تک آنتن PG39 از هر طرف با لیبل 115cm وبا تگ 130cm در شرایط ایده آل
  • فاصله حساسیت جفت آنتن PG39 از هر طرف با لیبل 170cm وبا تگ 190cm در شرایط ایده آل
  • محصول برند نداپ هلند