گیت فروشگاهی تک آنتن و جفت آنتن پریمیر گارد | Premier Guard | WG

  • سیستم AM با فرکانس 58Khz
  • داشتن سیستم WiFi (تنظیم اینترنتی)
  • فاصله حساسیت تک آنتن از هر طرف با تگ 120cm در شرایط ایده آل
  • فاصله حساسیت تک آنتن با لیبل 100cm در شرایط ایده آل
  • فاصله حساسیت جفت آنتن ما بین دو گیت با تگ 220cm در شرایط ایده آل
  • فاصله حساسیت جفت آنتن با لیبل 170cm در شرایط ایده آل
  • محصول برند WG آمریکا