گیت فروشگاهی تک آنتن و جفت آنتن پرو پریمیر گارد | Pro Premier Guard | WG

  • سیستم AM با فرکانس 58Khz
  • داشتن سیستم WiFi (تنظیم اینترنتی)
  • فاصله حساسیت تک آنتن از هر طرف با تگ 130cm در شرایط ایده آل
  • فاصله حساسیت تک آنتن با لیبل 110cm در شرایط ایده آل
  • فاصله حساسیت جفت آنتن ما بین دو گیت با تگ 240cm در شرایط ایده آل
  • فاصله حساسیت جفت آنتن با لیبل 190cm در شرایط ایده آل
  • محصول برند WG آمریکا