گیت فروشگاهی تک آنتن و جفت آنتن SGA | SGA

  • سیستم AM با فرکانس 58Khz
  • فاصله حساسیت تک آنتن از هر طرف با لیبل 80cm و با تگ 120cm در شرایط ایده آل
  • فاصله حساسیت جفت آنتن ما بین دو گیت 140cm و با تگ 170cm در شرایط ایده آل