گیت فروشگاهی تک آنتن و جفت انتن SGA

• سیستم AM با فرکانس 58Khz

• فاصله حساسیت تک آنتن از هر طرف با لیبل 80cm و با تگ 120cm در شرایط ایده آل

• فاصله حساسیت جفت انتن ما بین دو گیت 140cm و با تگ 170cm در شرایط ایده آل