گیت فروشگاهی تک آنتن و جفت آنتن Super Gate | Super Gate

  • سیستم AM با فرکانس 58Khz
  • جنس پلکسی و متال
  • قابلیت داشتن People Counter بر روی خود گیت (شمارنده نفر)
  • قابلیت داشتن Metal Spy بر روی خود گیت (کشف هر گونه جدا کننده یا کیف آلومینیومی)
  • فاصله حساسیت تک آنتن از هر طرف با لیبل 100cm و با تگ 130cm در شرایط ایده آل
  • فاصله حساسیت جفت آنتن ما بین دو گیت 180cm و با تگ 260cm در شرایط ایده آل