تگ هشداردهنده

مناسب جهت مخفی کردن

مخصوص اجسام کوچک