کد ST179
فرکانس 8.2 MHz/ 58 KHz
رنگ سفید یا سفارشی
قفل استاندارد / سوپر