رت دزدگیر

♦  دارای آلارم به محض جداشدن از تبلت
♦  دارای آلارم به محض جداشدن از سطح چسبانده شده
♦  دارای آلارم به محض بریدن سیم آن
♦  دارای مگنت مخصوص برای خاموش کردن آلارم
♦  قابل اتصال به هر گونه کالایی

تگ-هشداردهنده-رت