پایه موبایل – استند موبایل یا دزدگیر موبایل

♦  دارای آلارم به محض جداکردن گوشی از پایه
♦  دارای آلارم به محض جداکردن پایه موبایل از سطح چسبانده شده
♦  شارژ همزمان گوشی
♦  ریموت مخصوص برای خاموش کردن آلارم
♦  دارای پایه مخصوص و زیبا

استند-موبایل