تگ هشدار دهنده رت

♦ دارای آلارم به محض جداشدن از موبایل
♦ دارای آلارم به محض جداشدن از سطح چسبانده شده
♦ دارای آلارم به محض بریدن سیم آن
♦ دارای مگنت مخصوص برای خاموش کردن آلارم
♦ قابل اتصال به هر گونه کالایی

تگ-هشداردهنده-رت